Affichage de contenus web

Examen d'instal·ladors: preregistre de sol·licituds

Aquesta aplicació facilita l'emplenament de les sol·licituds d'examen:

 

Descripció

Aquesta nova aplicació té com a objectiu facilitar l'emplenament de les sol·licituds d'examen i la seua entrega al Registre d'Entrada dels ServeisTerritorials, i també facilitar el treball i agilitzar els tràmits. Consisteix que els instal·ladors emplenen les sol·licituds per mitjàd'un formulari en la web. Una vegada emplenat, l'imprimiran, i degudament signat el presentaran al ServeiTerritorial com es feia fins ara. El certificat imprés serà quasi igual al que s'emplena a mà: es diferenciarà en la presència d'un número que l'i dentificarà.

Aquest número és l'anomenat "número de document". Quan s'entregue al Servei Territorial, el personal funcionari simplement haurà d'escriure el número identificador de la sol·licitud, i les seues dades quedaran automàticament incorporades al registre d'entrada i a l'expedient,amb la qual cosa es redueix considerablement el temps d'espera. Els documents introduïts podran ser entregats al Servei Territorial un dia laborable després del dia en què s'han introduït. Introduir per mitjà d'aquesta aplicació una sol·licitud NO SUBSTITUEIX l'obligació de presentar-la al Servei Territorial. El número de document NO TÉ CAP VALIDESA OFICIAL, i no és més que una ajuda a la introducció de les dades en el Registre d'Entrada de la Conselleria. Haver introduït la sol·licitud per internet NO SUPOSA haver-la presentat en el Servei Territorial.

Consultes sobre el preregistre

Si té dubtes, suggeriments o experimenta dificultats amb aquest preregistre, pot contactar amb nosaltres:

Per correu electrònic: soporte_industria@gva.es

Dades que ha d'indicar: empresa i/o nom complet, incidència detallada, telèfon de contacte, també sistema operatiu usat i versió, navegador usat i versió d'Acrobat Reader.