Visualització de contingut web

Carnés profesionales y certificaciones acreditativas a las que puede optar

BT: Instal.lador en Baixa Tensió

Ir al procediment de BT: Instal.lador en Baixa Tensió

D'acord amb el que s'ha disposat en el punt 4 de la ITC-BT 03, Empreses instal·ladores en baixa tensió, del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d'a gost, i després de l'entrada en vigor del Reial Decret 560/2010, que el modifica, l'instal·lador de baixa tensió haurà de desenvolupar la seua activitat al si d'una empresa instal·ladora de baixa tensió habilitada i haurà de complir i poder acreditar davant l'administració una de les situacions següents: 

  • Disposar d'un títol universitari el pla d'estudis del qual cobrisca les matèries objecte del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat pel 842/2002, de 2 d'agost, i de les seues instruccions tècniques complementàries.
  • Disposar d'un títol de formació professional o d'un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l'àmbit competencial del qual coincidisca amb les matèries objecte del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat pel 842/2002, de 2 d'agost, i de les seues ITC.
    Relació de títols de Formació Professional que complixen este requisit
  • Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb el que s'ha estipulat en el Reial Decret 1.224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, en les matèries objecte del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat pel 842/2002, de 2 d'agost, i de les seues instruccions tècniques complementàries.

AT: Instal.lador de línies d'Alta Tensió

Ir al procediment de AT: Instal.lador de línies d'Alta Tensió

D'acord amb el que s'ha disposat en el punt 4 de la ITC-LAT 03, Instal·ladors i empreses instal·ladores d'alta tensió, del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Línies Elèctriques d'Alta Tensió i les seues instruccions tècniques complementàries, aprovat pel Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, i després de l'entrada en vigor del Reial Decret 560/2010, que el modifica, l'instal·lador de línies d'alta tensió haurà de desenvolupar la seua activitat al si d'una empresa instal·ladora de línies d'alta tensió habilitada i haurà de complir i poder acreditar davant l'administració una de les situacions següents: 

  • Disposar d'un títol universitari el pla d'estudis del qual cobrisca les matèries objecte del Reglament sobre Condiciones Tècniques i Garanties de Seguretat en Línies Elèctriques d'Alta Tensió, aprovat pel Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, i de les seues instruccions tècniques complementàries. 
  • Disposar d'un títol de formació professional o d'un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l'àmbit competencial del qual coincidisca amb les matèries objecte del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Línies Elèctriques d'Alta Tensió, aprovat pel Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, i de les seues instruccions tècniques complementàries.
    Relació de títols de Formació Professional que complixen este requisit
  • Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb el que s'ha estipulat en el Reial Decret 1.224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, en les matèries objecte del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Línies Elèctriques d'Alta Tensió, aprovat pel Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, i de les seues instruccions tècniques complementàries.