Visualització de contingut web

La figura del Responsable de Seguretat Industrial en les empreses

En l'actualitat, les empreses compten en les seues estructures amb responsables de Qualitat, de Prevenció de Riscos Laborals, d'Innovació, etc., però no amb un perfil amb una funció integral de la Seguretat Industrial. Una situació que provoca una pèrdua de visió de conjunt perquè s'ha de recórrer a diverses persones amb responsabilitats parcials sobre uns aspectes determinats.

Sobre aquest tema, el manteniment de les instal·lacions directament relacionades amb els equips de producció (equips a pressió, ponts grua, etc.) sol recaure sobre el responsable de producció, mentre des de compres es responsabilitzen dels manteniments i inspeccions de les instal·lacions generals (elèctriques, climatització, etc.). Això comporta una dispersió i desconeixement de la ubicació, dins de la pròpia empresa, de tota la documentació relacionada amb la seguretat industrial (projectes, certificats de manteniment, actes d'inspecció…). Per tant, des del Consell Valencià de Coordinació de la Seguretat Industrial s'ha considerat necessari promoure l'existència en les empreses d'un únic o única professional que es responsabilitze de la Seguretat Industrial.

Dins de les funcions específiques que ha de complir el Responsable de Seguretat Industrial cal destacar les següents:

  • Identificar les obligacions reglamentàries

  • Control de disseny i execució de noves instal·lacions

  • Control de l'ús i manteniment de les instal·lacions

  • Control d'avaries i accidentes

  • Gestió de les inspeccions periòdiques

  • Gestió de la documentació relacionada amb la seguretat industrial

  • Coordinació de la seguretat industrial amb altres departaments de l'empresa

  • Representar a l'empresa en matèria de seguretat industrial

L'any 2021 s'han impartit cursos gratuïts en línia per a formar als Responsables de Seguretat Industrial, organitzats per les entitats integrants del Consell Valencià de Coordinació de la Seguretat Industrial. Un total de 205 alumnes han finalitzat els cursos. 

Els cursos de Responsable de Seguretat Industrial consten dels següents sis mòduls:

   1. Introducció

   2. Seguretat en Productes

   3. Seguretat en el disseny i posada en servei de les instal·lacions

   4. Seguretat en el manteniment legal d'instal·lacions

   5. Inspeccions legals en instal·lacions industrials

   6. Infraccions i sancions