Visualització de contingut web

Areas industriales

 • Normativa autonómica
  • LEY 14/2018, de 5 de junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana

  • RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018, por la que se aprueba un modelo de estatutos de entidades de gestión y modernización de áreas industriales

Otros documentos para Normativa. Areas industriales

Otros documentos para Normativa. GUÍA PLANES DE EMERGENCIA. Areas industriales

Otros documentos para Normativa. Itinerarios. Areas industriales

Visualització de contingut web

Instalaciones industriales

 • Normativa estatal
 • Normativa autonómica
  • Orden 4/2021, de 14 de junio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la cual se aprueba la relación completa de disposiciones relativas a la ordenación de la actividad administrativa de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y sus entes dependientes

Normativa autonomica. Posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials

 • Posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials
  • Decret 141/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel qual se simplifica el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials.

Normativa autonomica. Gasos fluorats

Normativa autonomica. Baixa Tensió.

 • Baixa Tensió
  • Ordre de 25 de juliol de 1989, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'autoritza el norma tècnica per a instal·lacions d'enllaç en edificis destinats preferentment a habitatges (NT-IEEV
  • Resolució de 30 d'abril de 1993, del Director General d'Indústria i Energia, per la qual actualitza la recomanació Unesa EU 1404 D per la 1404 E
  • Ordre de 31 de gener de 1990, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, sobre manteniment i inspecció periòdica d'instal·lacions en locals de pública concurrència (DOGV núm. 1277 de 03.04.1990)
  • Ordre de 13 de maig de 1991, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es regula la inspecció periòdica d'instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència
  • Resolució de 30 de juliol de 1991, del Director General d'Indústria i Energia, per la qual s'aprova el Llibre Registre de manteniment d'instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència
  • Ordre de 9 de maig de 2002, de la Conselleria d'Innovació i Competitivitat, per la qual s'estableix el procediment d'actuació dels organismes de control en la realització de les inspeccions periòdiques d'instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència de la Comunitat Valenciana

Normativa autonomica. Gas.

 • Gas
  • Ordre de 9 de març de 1993, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'estableixen condicions als sistemes de connexió dels aparells mòbils que utilitzen gas com a combustible

Normativa autonomica. Aparells elevadors

 • Aparells elevadors
  • Ordre de 25 de juny de 1992, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, que estableix els requisits tècnics mínims que han de complir-se en la instal·lació i manteniment dels ascensors panoràmics. Comunitat Valenciana (DOCV 1826 núm. de 15.07.1992)
  • Ordre de 15 d'abril de 1987, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, sobre reforma d'aparells elevadors que presenten interés historicoartístic
  • Resolució de 16 de maig de 2006 del director general de Seguretat Industrial i Consum, per la qual s'adopten unes certes mesures per a millorar el seguiment quant al compliment de les condicions de seguretat exigibles als ascensors, així com determinar les situacions en què s'han d'instal·lar sistemes de comunicació bidireccional en ascensors (DOCV núm. 5290 de 28.06.2006)
  • Resolució 22 d'octubre de 1993, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'aprova el protocol de qualificació de defectes per a la qualificació d'ascensors (DOGV núm. 2190 de 21.01.1994)

Normativa autonomica. Instal·lacions de protecció contra incendis

 • Instal·lacions de protecció contra incendis
  • Resolució de 16 de gener de 2020, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual es regula l'habilitació d'entitats per a impartir cursos de formació per a l'obtenció de la qualificació com a personal operari per a sistemes de protecció contra incendis, d'acord amb el punt 4t de l'apartat 3.c) de l'annex III del Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis

Normativa autonomica. Organismes de Control

 • Organismes de Control
  • Decret 125/2012, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix el règim dels organismes de control en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

Normativa autonomica. Examenes Instaladores

 • Examenes Instaladores
  • Orden de 23 de abril de 1997, de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, por la que se actualiza el procedimiento para la obtención del carné profesional que autoriza la instalación, mantenimiento y otras actividades en materia de seguridad industrial, en el ámbito de la Comunidad Valenciana (DOGV Núm. 2985 de 06.05.1997).
  • RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2002, de la Dirección General de Industria y Energía, mediante la que se incorpora la especialidad de "Operador industrial de calderas" a las especialidades y categorías de profesionales autorizados, establecidas por la disposición adicional segunda de la Orden de 23 de abril de 1997, de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio. [2002/4992] (DOGV núm. 4250 de 16.05.2002) Ref. Base Datos 2188/2002
  • RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2003, de la Dirección General de Industria e Investigación Aplicada de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se incorpora la especialidad de profesional autorizado denominada "operador de grúa torre (gruista)" a las indicadas en la disposición adicional segunda de la Orden de 23 de abril de 1997 de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio y se adaptan los requisitos y condiciones generales establecidos en la misma a los cambios específicos introducidos por la reglamentación técnica que deben cumplir dichos profesionales. [2003/X10983] (DOGV núm. 4610 de 17.10.2003) Ref. Base Datos 4558/2003
  • RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2003, de la Dirección General de Industria e Investigación Aplicada de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se incorpora la especialidad de profesional autorizado denominada "operador de grúa móvil autopropulsada" a las indicadas en la disposición adicional segunda de la Orden de 23 de abril de 1997 de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio y se adaptan los requisitos y condiciones generales establecidos en la misma a los cambios específicos introducidos por la reglamentación técnica que deben cumplir dichos profesionales. [2003/X10984] (DOGV núm. 4610 de 17.10.2003) Ref. Base Datos 4559/2003
  • RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2005, de la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, por la que se adapta la Resolución de 7 de octubre de 2003 de la Dirección General de Industria e Investigación Aplicada de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo relativa a la especialidad de profesional autorizado denominada "operador de grúa móvil autopropulsada" a las características propias de los puertos de la Comunidad Valenciana donde desarrollan su actividad las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba. [2005/X8261] (DOGV núm. 5051 de 18.07.2005) Ref. Base Datos 3835/2005
  • Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Dirección General de Industria e Investigación Aplicada, por la que se relacionan y especifican los títulos de Formación Profesional incluidos en la estructura del Sistema Educativo que acreditan el requisito de formación mínima necesaria para obtener cada uno de los carnés de instalador y/o mantenedor autorizado previstos en el ámbito de la seguridad industrial (DOGV Núm. 4725 de 2 de abril de 2004), modificada por la Resolución de 25 de enero de 2006 (DOGV Núm. 5193 de 07.02.2006)
  • RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2010, de la Dirección General de Industria e Innovación, por la que se incorpora un nuevo anexo, relativo al carné de instalador de líneas de alta tensión, a la Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Dirección General de Industria e Investigación Aplicada, por la que se relacionan y especifican los títulos de Formación Profesional incluidos en la estructura del Sistema Educativo que acreditan el requisito de formación mínima necesaria para obtener cada uno de los carnés de instalador y/o mantenedor autorizado previstos en el ámbito de la seguridad industrial. [2010/3229] (DOGV núm. 6233 de 25.03.2010) Ref. Base Datos 003297/2010
  • Resolución de 6 de mayo de 2002, de la Dirección General de Industria y Energía, mediante la que se incorpora la especialidad de "Operador industrial de calderas" a las especialidades y categorías de profesionales autorizados, establecidas por la disposición adicional segunda de la Orden de 23 de abril de 1997, de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio (DOGV Núm. 4250 de 16.05.2002)
  • Resolución de 23 de abril de 2003, del director general de industria y energía, por la que se codifican las categorías de los instaladores autorizados en BT a fin de ser incorporadas en el certificado de CCIBT (DOGV Núm. 4202 de 19.05.2003).
  • Resolución de 18 de junio de 2003, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se aprueba la Instrucción sobre los requisitos para obtener los carnets profesionales de instalador-mantenedor de calefacción y agua caliente sanitaria (IMCA) y de climatización (IMCL) (DOGV Núm. 4561 de 07.08.2003)
  • Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Dirección General de Industria e Innovación de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se establece el procedimiento a que refiere el artículo 42 2 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios para el acceso al carne profesional en instalaciones térmicas de edificios por quienes estén en posesión, o en condiciones de obtener; los títulos de Formación Profesional Reglada relacionados en el Anexo VI de la Resolución de 20 de febrero de 2004 de la Dirección General de Industria e Investigación Aplicada (DOGV Núm. 5719 de 07.03.2008).
  • Resolución de 7 de octubre de 2003, de la Dirección General de Industria e Investigación Aplicada de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se incorpora la especialidad de profesional autorizado denominada "operador de grúa torre (gruísta)" a las indicadas en la disposición adicional segunda de la Orden de 23 de abril de 1997 de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio y se adaptan los requisitos y condiciones generales establecidos en la misma a los cambios específicos introducidos por la reglamentación técnica que deben cumplir dichos profesionales (DOGV Núm. 4610 de 17.10.2003)
  • Resolución de 7 de octubre de 2003, de la Dirección General de Industria e Investigación Aplicada de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se incorpora la especialidad de profesional autorizado denominada "operador de grúa móvil autopropulsada" a las indicadas en la disposición adicional segunda de la Orden de 23 de abril de 1997 de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio y se adaptan los requisitos y condiciones generales establecidos en la misma a los cambios específicos introducidos por la reglamentación técnica que deben cumplir dichos profesionales (DOGV Núm. 4610 de 17.10.2003)
  • Resolución de 13 de julio de 2005, de la DGSI YC de la CEUC, por al que se incorporan especialidades de profesional autorizado denominadas "instalador de productos petrolíferos líquidos" y "reparador de productos petrolíferos líquidos", a las indicadas en la Orden de 23 de abril de 1997 y se adaptan los requisitos y condiciones generales establecidos en dicha norma a los cambios específicos introducidos por la reglamentación básica estatal que deben cumplir dichos profesionales (DOGV Núm. 5056, de 25.07.2005)

Metalls preciosos

Normativa estatal. Metalls Preciosos

 • Normativa estatal
  • Llei 17/1985, d'1 de juliol, sobre objectes fabricats amb metalls preciosos
  • Reial decret 197/1988, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'objectes fabricats amb metalls preciosos

Normativa autonomica. Metales Preciosos

 • Normativa autonòmica
  • Resolució de 25 de febrer de 1997, de la Direcció General de General d'Indústria i Energia per la qual s'aprova el cartell-resumeixen previst en el Reglament d'Objectes Fabricats amb Metalls Preciosos
  • Decret 72/1988, de 23 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula l'habilitació de laboratoris autoritzats per a l'anàlisi i contrastació oficial d'objectes fabricats amb metalls preciosos
  • Resolució de 15 de desembre de 2000, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la qual es modifiquen les tarifes que s'han d'aplicar en l'anàlisi i contrastació d'objectes fabricats amb metalls preciosos.
  • Decret 81/2021, de 18 de juny, del Consell, de modificació del Decret 72/1988, de 23 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula l'habilitació de laboratoris autoritzats per a l'anàlisi i contrastació oficial d'objectes fabricats amb metalls preciosos.

Metrologia

Normativa estatal. Metrologia

 • Normativa estatal
  • Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia
  • Reial decret 244/2016, de 3 de juny, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia
  • Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l'Estat de determinats instruments de mesura
  • Directriu 1/2017, de 31 d'octubre, per a la designació i control d'organismes notificats, de control i autoritzats de verificació metrològica

Normativa autonomica. Metrología.

 • Normativa autonòmica
  • Decret 199/2016, de 30 de desembre, del Consell, pel qual s'estableix el règim dels organismes autoritzats de verificació metrològica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Àrees industrials

Productos Industriales

Vehicles i ITV

Normativa estatal. Vehículos y ITV

Normativa autonomica. ITV