Normativa

Ací pots accedir a la normativa autonòmica en matèria d'indústria.

Visualització de contingut web

Areas industrials

 • Normativa Autonòmica
  • LLEI 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.
  • RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2018, per la qual s'aprova un model d'estatuts d'entitats de gestió i modernització d'àrees industrials.

Altres documents per a Normativa. GUIA PLANS D'EMERGÈNCIA. Areas industrials.

Altres documents per a Normativa. Itineraris. *Areas industrials

Otros documentos para Normativa. Areas industriales

Visualització de contingut web

Instal·lacions Industrials

Normativa autonomica. Posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials

 • Posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials
  • Decret 141/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel qual se simplifica el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials.

Normativa autonomica. Baixa Tensió.

 • Baixa Tensió
  • Ordre de 25 de juliol de 1989, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'autoritza el norma tècnica per a instal·lacions d'enllaç en edificis destinats preferentment a habitatges (NT-IEEV
  • Resolució de 30 d'abril de 1993, del Director General d'Indústria i Energia, per la qual actualitza la recomanació Unesa EU 1404 D per la 1404 E
  • Ordre 6/2022, de 15 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regula el manteniment de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió en els locals de pública concurrència a la Comunitat Valenciana

Normativa autonomica. Gas.

Normativa autonomica. Aparatos Elevadores

 • Aparatos Elevadores
  • Orden de 25 de junio de 1992, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, que establece los requisitos técnicos mínimos que deben cumplirse en la instalación y mantenimiento de los ascensores panorámicos. Comunidad Valenciana (DOCV 1826 núm. de 15.07.1992)
  • Orden de 15 de abril de 1987, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, sobre reforma de aparatos elevadores que presenten interés histórico-artístico
  • Resolución de 16 de mayo de 2006 del director general de Seguridad Industrial y Consumo, por la que se adoptan ciertas medidas para mejorar el seguimiento en cuanto al cumplimiento de las condiciones de seguridad exigibles a los ascensores, así como determinar las situaciones en que se deben instalar sistemas de comunicación bidireccional en ascensores (DOCV núm. 5290 de 28.06.2006)
  • RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2017, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'estableix el model d'identificació de l'estat dels ascensors instal·lats en la Comunitat Valenciana després de la inspecció reglamentària (DOGV núm. 8180, de 29/11/2017)

Normativa autonomica. Instal·lacions de protecció contra incendis

 • Instal·lacions de protecció contra incendis
  • RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2023, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual es regula l'habilitació d'entitats per a impartir cursos de formació conduents a l'obtenció de la qualificació com a personal operari per a sistemes de protecció contra incendis, d'acord amb el Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.

Normativa autonomica. Organismes de Control

 • Organismes de Control
  • Decret 125/2012, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix el règim dels organismes de control en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
  • Instrucció per a l'obligatorietat d'indicar el núm. de registre especial en les inspeccions periòdiques d'instal·lacions sotmeses a reglaments de seguretat industrial.

Normativa autonòmica. Exàmens Instaladors

 • Exàmens Instaladors
  • ORDRE de 23 d'abril de 1997, de la Conselleria d 'Ocupació, Indústria i Comerc;, per la qual s 'actualitza el procediment per a l'obtenció del carnet professional que autoritza la instal·lació, el manteniment i altres activitats en materia de seguretat industrial, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  • RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2002, de la Direcció General d'Indústria i Energia, mitjançant la qual s'incorpora l'especialitat d'Operador Industrial de Calderes a les especialitats i categories de professionals autoritzats establides en la disposició addicional segona de l'Orde de 23 d'abril de 1997, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.
  • RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2003, de la Direcció General d'Indústria i Investigació Aplicada de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'incorpora l'especialitat de professional autoritzat denominada “operador de grua torre (gruista) a les indicades en la disposició addicional segona de l'Orde de 23 d'abril de 1997 de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç i s'hi adapten els requisits i condicions generals establits als canvis específics introduïts per la reglamentació tècnica que han de complir estos professionals.(DOGV núm. 4610 de 17.10.2003) Ref. Base Datos 4558/2003
  • RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2003, de la Direcció General d'Indústria i Investigació Aplicada de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'incorpora l'especialitat de professional autoritzat denominada "operador de grua mòbil autopropulsada" a les indicades en la disposició addicional segona de l'Orde de 23 d'abril de 1997 de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç i s'hi adapten els requisits i condicions generals establits als canvis específics introduïts per la reglamentació tècnica que han de complir estos professionals. (DOGV núm. 4610 de 17.10.2003) Ref. Base Datos 4559/2003
  • RESOLUCIÓ de 15 de juny del 2005, de la Direcció General de Seguretat Industrial i Consum de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, per la qual s'adapta la Resolució de 7 d'octubre del 2003 de la Direcció General d'Indústria i Investigació Aplicada de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme relativa a l'especialitat de professional autoritzat denominada "operador de grua mòbil autopropulsada" a les característiques pròpies dels ports de la Comunitat Valenciana on desenvolupen la seua activitat les Societats estatals d'Estiba i Desestiba. (DOGV núm. 5051 de 18.07.2005) Ref. Base Datos 3835/2005
  • RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2004, de la Direcció General d'Indústria i Investigació Aplicada, per la qual es relacionen i especifiquen els títols de Formació Professional inclosos en l'estructura del Sistema Educatiu que acrediten el requisit de formació mínima necessària per a obtindre cadascun dels carnets d'instal·lador i/o mantenidor autoritzat previstos en l'àmbit de la seguretat industrial (DOGV Núm. 5193 de 07.02.2006)
  • RESOLUCIÓ de 10 de març de 2010, de la Direcció General d'Indústria i Innovació, per la qual s'incorpora un nou annex, relatiu al carnet d'instal·lador de línies d'alta tensió, a la Resolució de 20 de febrer de 2004, de la Direcció General d'Indústria i Investigació Aplicada, per la qual es fa llista i especificació dels títols de Formació Professional inclosos en l'estructura del sistema educatiu que acrediten el requisit de formació mínima necessària per a obtenir cada un dels carnets d'instal·lador o mantenidor autoritzat previstos en l'àmbit de la seguretat industrial. Ref. Base Datos 003297/2010
  • RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2002, de la Direcció General d'Indústria i Energia, mitjançant la qual s'incorpora l'especialitat d'Operador Industrial de Calderes a les especialitats i categories de professionals autoritzats establides en la disposició addicional segona de l'Orde de 23 d'abril de 1997, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç. (DOGV Núm. 4250 de 16.05.2002)
  • RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2003, del director general d'Indústria i Energia, per la qual es codifiquen les categories dels instal·ladors autoritzats en baixa tensió, a fi de ser incorporades en el certificat de qualificació individual en baixa tensió (DOGV Núm. 4202 de 19.05.2003).
  • RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2003, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'aprova la instrucció sobre els requisits per a obtenir els carnets professionals d'instal·lador mantenidor de calefacció i aigua calenta sanitària (IMCA) i de climatització (IMCL). (DOGV Núm. 4561 de 07.08.2003)
  • RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2008, de la Direcció General d'Indústria i Innovació de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual s'establix el procediment a què fa referència l'article 42.2 del Reial Decret 1.027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, per a l'accés al carnet professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis per les persones que estiguen en possessió, o en condicions d'obtenir, els títols de Formació Professional reglada indicats en l'annex VI de la Resolució de 20 de febrer de 2004, de la Direcció General d'Indústria i Investigació Aplicada. (DOGV Núm. 5719 de 07.03.2008).
  • RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2003, de la Direcció General d'Indústria i Investigació Aplicada de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'incorpora l'especialitat de professional autoritzat denominada "operador de grua torre (gruista)" a les indicades en la disposició addicional segona de l'Orde de 23 d'abril de 1997 de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç i s'hi adapten els requisits i condicions generals establits als canvis específics introduïts per la reglamentació tècnica que han de complir estos professionals.(DOGV Núm. 4610 de 17.10.2003)
  • RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2005, de la Direcció General de Seguretat Industrial i Consum de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, per la qual s'incorporen les especialitats de professionals autoritzades amb la denominació d'instal·lador de productes petrolífers líquids i de reparador de productes petrolífers líquids, a les indicades en la disposició addicional segona de l'Orde de 23 d'abril de 1997, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç i s'adapten els requisits i les condicions generals establits en la dita norma als canvis específics introduïts per la reglamentació bàsica estatal que han de complir estos. (DOGV Núm. 5056, de 25.07.2005)

INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES. (resolució de 14 de Desembre de 2022)

Metalls preciosos

Normativa estatal. Metalls Preciosos

 • Normativa estatal
  • Llei 17/1985, d'1 de juliol, sobre objectes fabricats amb metalls preciosos
  • Reial decret 197/1988, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'objectes fabricats amb metalls preciosos

Normativa autonomica. Metales Preciosos

 • Normativa autonòmica
  • Resolució de 25 de febrer de 1997, de la Direcció General de General d'Indústria i Energia per la qual s'aprova el cartell-resumeixen previst en el Reglament d'Objectes Fabricats amb Metalls Preciosos
  • Decret 72/1988, de 23 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula l'habilitació de laboratoris autoritzats per a l'anàlisi i contrastació oficial d'objectes fabricats amb metalls preciosos
  • Resolució de 15 de desembre de 2000, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la qual es modifiquen les tarifes que s'han d'aplicar en l'anàlisi i contrastació d'objectes fabricats amb metalls preciosos.
  • Decret 81/2021, de 18 de juny, del Consell, de modificació del Decret 72/1988, de 23 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula l'habilitació de laboratoris autoritzats per a l'anàlisi i contrastació oficial d'objectes fabricats amb metalls preciosos.

Metrologia

Normativa estatal. Metrologia

 • Normativa estatal
  • Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia
  • Reial decret 244/2016, de 3 de juny, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia
  • Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l'Estat de determinats instruments de mesura
  • Directriu 1/2017, de 31 d'octubre, per a la designació i control d'organismes notificats, de control i autoritzats de verificació metrològica

Normativa autonomica. Metrología.

 • Normativa autonòmica
  • Decret 199/2016, de 30 de desembre, del Consell, pel qual s'estableix el règim dels organismes autoritzats de verificació metrològica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Àrees industrials

Productos Industriales

Vehicles i ITV

Normativa estatal. Vehículos y ITV

ITV - Normativa Autonòmica.