Funcions del Consell

Funcions del Consell

a) Promoure l'adaptació de les actuacions en matèria de seguretat industrial a les decisions, recomanacions i orientacions de la Unió Europea.
 
b) Informar sobre els plans de seguretat industrial i en particular sobre els plans i campanyes d'inspeccions nacionals o autonòmiques previstes.
 
c) Informar dels projectes de reglamentacions de seguretat industrial d'àmbit autonòmic.
 
d) Impulsar la realització d'estudis i informes en matèria de seguretat industrial.
 
e) Promoure la creació de bases de dades i informació en els termes que estableixin els respectius reglaments així com l'elaboració d'estadístiques que permeten a les Administracions públiques i sectors interessats el coneixement de la situació en matèria de seguretat industrial.
 
f) Propiciar la coordinació de les actuacions entre les matèries de seguretat i de qualitat industrial.
 
g) Promoure l'adopció de legislació autonòmica en matèria de seguretat industrial.