Ajudes

Ací pots accedir a les convocatòries d'ajudes gestionades per la Direcció General d'Indústria.

Any 2024

I. AJUDES PER A PIMES INDUSTRIALS

- Resolució de 15 de febrer de 2024, de la consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'efectua la convocatòria per a l'exercici 2024, de subvencions per a donar suport a les inversions productives realitzades per les pimes de diversos sectors industrials de la Comunitat Valenciana. INPYME 2024

Ajudes en matèria de industrialització per a inversions de PIMES INDUSTRIALS de la Comunitat Valenciana per a donar suport a les inversions productives realitzades per les pimes de diversos sectors industrials de la Comunitat Valenciana. INPYME 2024.Indústria.

- Guia presentació sol·licitud INPYME 2024 [PDF].

Per a realitzar aportacions de documentació faça clic ACÍ.

NOTA D'INTERÉS: No es pot presentar documentació justificativa fins que es resolga la concessió de les subvencions.

ÚLTIMES NOVETATS: Es preveu la publicació de la resolució provisional d'expedients inadmesos i desistits en els pròxims dies.

II. AJUDES PER A ASSOCIACIONS EMPRESARIALS SECTORIALS

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2024, de la consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'efectua la convocatòria, per a l'exercici 2024, de subvencions per a donar suport a activitats no econòmiques desenvolupades per associacions empresarials que impulsen la reindustrialització de la Comunitat Valenciana. INENTI 2024. [PDF]

- Ajudes per a donar suport a activitats no econòmiques desenvolupades per associacions empresarials que impulsen la reindustrialització de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2024 (INENTI). Indústria.

Guia per a sol·licitar ajudes INENTI 2024.[PDF].

- RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2024, de la Direcció General d'Indústria, de redistribució definitiva per sectors dels crèdits assignats estimativament en la convocatòria per a l'exercici 2024, de subvencions per a donar suport a activitats no econòmiques desenvolupades per associacions empresarials que impulsen la reindustrialització de la Comunitat Valenciana. INENTI 2024. [PDF]

 

Per a realitzar aportacions de documentació faça clic ACÍ.

 

III. AJUDES PER A ENTITATS GESTORES D'ÀREES INDUSTRIALS

 

- RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2024, de la consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es convoca per a l'exercici 2024, el programa d'ajudes per a donar suport a aquelles actuacions desenvolupades per entitats gestores d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana que impulsen la modernització i la millora de la gestió d'estes infraestructures industrials. INENT2 2024.

-Programa d'ajudes per a donar suport a actuacions desenvolupades per entitats gestores d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana, que impulse la modernització i la millora de la gestió d'estes infraestructures industrials, per a l'exercici 2024 (INENT2).

Guia presentació sol·licitud INENT2 2024.[PDF].

- Resolució d'11 de juliol de 2024, de la Direcció General d' Indústria, per la qual s'incrementa en una quantia addicional el crèdit inicial de la convocatòria aprovada per la Resolució de 16 d'abril de 2024, de la conselleria d'Innovació Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es convoca, per l'exercici 2024, el programa d'ajudes per a donar suport a les actuacions desenvolupades per entitats gestores d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana que impulsen la modernització i la millora de la gestió d'estes infraestructures industrials. INENT2 2024. [PDF].

 

Per a realitzar aportacions de documentació faça clic ACÍ.

 

IV. AJUDES PER A IMPULSAR PROJECTES INDUSTRIALS ESTRATÈGICS A LA COMUNITAT VALENCIANA

- RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2024, de la consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'efectua la convocatòria per a l'exercici 2024 d'ajudes per a impulsar projectes industrials que siguen estratègics per a la reindustrialització de la Comunitat Valenciana. STRATG 2024.[PDF].

- Ajudes per a impulsar projectes industrial estratègics per a la reindustrialització de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2024 (STRATG). Indústria

- Guia de presentació sol·licitud STRATG 2024.[PDF].

 

Per a realitzar la sol·licitud faça clic AÇÍ.

Any 2023

I. AJUDES PER A PIMES INDUSTRIALS

Nota: L'ampliació de terminis publicada en el DOGV en data 17 d'octubre de 2023, únicament està dirigida a les empreses que figuren en l'Annex III de la Resolución d'1 d'agost de 2023. Aquesta publicació no suposa la concessió de la subvenció. Si l'empresa resulta beneficiària, en conseqüència es publicarà en el DOGV una resolució de concessió addicional. 

 

Nota d'interés per a la fase de justificació: Les empreses beneficiàries podran presentar la documentació justificativa fins al 3 de novembre de 2023 mitjançant el tràmit telemàtic al qual s'accedirà a través de Portal Indústria de la Generalitat (https://portalindustria.gva.es/es), apartat Ajudes, Convocatòries, any 2023, I. Ajudes per a pimes industrials. Per a això, hauran de seguir els passos que a continuació es detallen:

PRIMER. Descarregar la documentació justificativa a la qual podrà accedir a través del procediment telemàtic indicat que estarà disponible en el següent enllaç, dins del bloc FORMULARIS ( impresos associats a la justificació) o bé del bloc JUSTIFICACIÓ:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18295

SEGON. La documentació justificativa, una vegada emplenada i signada electrònicament, haurà de presentar-se a través del següent enllaç, botó roig SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22676

Es recorda que, en tot cas, el termini per a la justificació de les ajudes finalitzarà el 03/11/2023, sense possibilitat d'ajornaments ni pròrrogues, independentment de la data de posada en funcionament de la inversió subvencionada a la qual es fa referència en el resolc tercer de la Resolució de concessió.

NOTA: LA GRAELLA DE COSTOS HAURÀ D'APORTAR-SE EN LES SEUES DUES VERSIONS: PDF DEGUDAMENT SIGNAT I EN FORMAT EDITABLE.

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Nota: En cas de ser nova empresa perceptora o existir canvi de dades bancàries, es recomana que, abans de registrar la sol·licitud, s'accedisca al tràmit "Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatizat". 

Per a aportar LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA (sols empreses beneficiàries per Resolució d'1 d'agost de 2023) fins al 3 de novembre de 2023: 

accedir a aquest LINK

Per a aportar RESTA DE DOCUMENTACIÓ (renúncies, ampliacions i altres documents):

accedir a  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

II. AJUDES PER A ASSOCIACIONS EMPRESARIALS SECTORIALS

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Nota: En cas de ser nova empresa perceptora o existir canvi de dades bancàries, es recomana que, abans de registrar la sol·licitud, s'accedisca al tràmit "Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatizat". 

ANUNCI D'INTERÉS: Es preveu la publicació de la resolució de concessió, desestimació de subvencions i llistat de reserva en els pròxims dies. Tan prompte es publique en el DOGV, s'actualitzarà en aquesta pàgina web

 

III. AJUDES PER A ASSOCIACIONS EMPRESARIALS D'ÀMBIT MULTISECTORIAL I COMARCAL I EGM

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Nota: En cas de ser nova empresa perceptora o existir canvi de dades bancàries, es recomana que, abans de registrar la sol·licitud, s'accedisca al tràmit "Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatizat". 

 

IV. AJUDES PER A IMPULSAR PROJECTES INDUSTRIALS ESTRATÈGICS A LA COMUNITAT VALENCIANA

POT SOL·LICITAR LA SEUA AJUDA  MITJANÇANT EL SEGÜENT LINK (Del 16-05-2023 al 16-06-2023, ambdós dies inclosos)

Nota: En cas de ser nova empresa perceptora o existir canvi de dades bancàries, es recomana que, abans de registrar la sol·licitud, s'accedisca al tràmit "Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatizat". 

 

Any 2022

 1. AJUDES PER A PIMES INDUSTRIALS

Per a aportar LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA (sols empreses beneficiàries per Resolució de 27 d'octubre de 2022) fins al 15 de novembre de 2022: 

accedir a aquest LINK

Per a aportar RESTA DE DOCUMENTACIÓ (renúncies, modificacions, etc.):

accedir a  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

II. AJUDES PER A ASSOCIACIONS EMPRESARIALS D'ÀMBIT MULTISECTORIAL I COMARCAL I ENTITATS GESTORES D'ÀREES INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

III. AJUDES PER A  ASSOCIACIONS EMPRESARIALS INDUSTRIALS

 

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

IV. AJUDES PER A PROJECTES ESTRATÈGICS

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Any 2021

 1. AJUDES PER A PIMES INDUSTRIALS

 

 1. AJUDES PER A ASSOCIACIONS EMPRESARIALS INDUSTRIALS

 APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

 1. AJUDES PER A ASSOCIACIONS EMPRESARIALS D'ÀMBIT MULTISECTORIAL I COMARCAL I ENTITATS GESTORES D'ÀREES INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

 1. AYUDAS PARA LA ACELERACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS PYMES INDUSTRIALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2021 por la que se efectúa la convocatoria, en el ejercicio 2021, de ayudas para la aceleracón tecnológica de las pymes industriales de la Comunitat Valenciana. [PDF]
 • RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2021, por la que se resuelve la convocatoria, para el ejercicio 2021, de ayudas para la aceleración tecnológica de las pymes industriales de la Comunitat Valenciana. [PDF]

 APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ


 

Any 2020

I. AJUDES PER A PIMES INDUSTRIALS 

 • RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2019 per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2020, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts gràfiques, valorització de residus, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs, dins de la tercera fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana.
 • Correcció de la convocatòria
 • RESOLUCIÓ de 31 de març de 2020 per la qual es deixa sense efectes per causes sobrevingudes la convocatòria per a l'exercici 2020. [PDF]
 • RESOLUCIÓ d´11 d´agost de 2020 per la qual es revoca la resolució de 31 de març de 2020, per la qual es va deixar sense efecte per causes sobrevingudes la convocatòria per a l´exercici 2020, s´acorda la represa de la tramitació de la convocatòria i s´amplia el termini de justificació. [PDF]
 • RESOLUCIÓ de 12 d'agost de 2020 per la qual s'inadmeten les sol·licituds que no reuneixen els requisits establits en la Resolució de 27 de desembre de 2019.  [PDF]
 • RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2020 per la qual es resol la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2020, de les ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials de determinats sectors, dins de la tercera fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana. [PDF]

 

II. AJUDES PER A ASSOCIACIONS INDUSTRIALS SECTORIALS

 • RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2020, per la qual s'efectua la convocatòria, per a l'exercici 2020, d'ajudes per a plans d'industrialització desenvolupats per associacions empresarials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calcer, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus, energia, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs, dins de la tercera fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana 2018-2023
 • RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2020, de la directora general d´Indústria, Energia, i Mines, per la qual resol la concessió de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria de 18 de febrer de 2020.[PDF]

 

III. AJUDES PER A ASSOCIACIONS INDUSTRIALS D'ÀMBIT MULTISECTORIAL I COMARCAL I PER A ENTITATS GESTORES D'ÀREES INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 • RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, el programa d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com el programa d'ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats gestores.

Any 2019

 

I. AJUDES PER A PIMES INDUSTRIALS

 • RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana.
 • RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2019, provisional de sol·licituds inadmeses i de sol·licituds considerades desistides en relació amb les ajudes convocades per la Resolució de 27 de desembre de 2018, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials de determinats sectors.
 • RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, definitiva de sol·licituds inadmeses i de sol·licituds considerades desistides en relació amb les ajudes convocades per la Resolució de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.
 • RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2019, per la qual es resol la concessió de les ajudes convocades per la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.
 • RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, de la directora general d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'acorda l'ampliació, per a les pimes que hagen patit danys pel temporal de pluges ocorregudes a la Comunitat Valenciana entre el 9 i el 15 de setembre de 2019, dels terminis de justificació i posada en marxa de les inversions, establits en la Resolució de 9 de juliol de 2019, per la qual es va resoldre la concessió de les ajudes de l'exercici de 2019, per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.

 

II. AJUDES PER A ASSOCIACIONS INDUSTRIALS SECTORIALS

 

 • RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes en matèria d'industrialització, destinades a associacions empresarials industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.
 • RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2019, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'acorda la redistribució definitiva per sectors dels crèdits assignats estimativament en la convocatòria de les ajudes en matèria d'industrialització per a associacions empresarials industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatges, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana de la Comunitat Valenciana.
 • RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2019, per la qual resol la concessió de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria de 27 de desembre de 2018, d'ajudes en matèria d'industrialització, destinades a associacions empresarials dels sectors del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.

 

III. AJUDES PER A ASSOCIACIONS INDUSTRIALS D'ÀMBIT MULTISECTORIAL I COMARCAL I PER A ENTITATS GESTORES D'ÀREES INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 

 • RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2019, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 els programes d'ajudes en matèria d'industrialització per a donar suport a accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com per entitats que gestionen àrees industrials en la Comunitat Valenciana.
 • RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, provisional de sol·licituds inadmeses i desistides en relació amb les ajudes convocades per Resolució de 28 de febrer de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2019, els programes d'ajudes en matèria d'industrialització per a donar suport a accions desenvolupades per associacions empresàries d'àmbit multisectorial i comarcal, així com per entitats que gestionen àrees industrials en la Comunitat Valenciana.
 • RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, per la qual es resol la concessió de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria de 28 de febrer de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2019, els programes d'ajudes en matèria d'industrialització per a donar suport a accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com per entitats que gestionen àrees industrials en la Comunitat Valenciana.